Star Auto Collision Center

Body Shop Appointment

 

Body Shop Hours

 • Monday 7:30am - 6:00pm
 • Tuesday 7:30am - 6:00pm
 • Wednesday 7:30am - 6:00pm
 • Thursday 7:30am - 6:00pm
 • Friday 7:30am - 6:00pm
 • Saturday 8:00am - 3:00pm
See all department hours

Dealership Hours

 • Monday 7:30am-9:00pm
 • Tuesday 7:30am-9:00pm
 • Wednesday 7:30am-9:00pm
 • Thursday 7:30am-9:00pm
 • Friday 7:30am-9:00pm
 • Saturday 8:00am-9:00pm

Service Dept. Hours

 • Monday 7:30am - 6:30pm
 • Tuesday 7:30am - 6:30pm
 • Wednesday 7:30am - 6:30pm
 • Thursday 7:30am - 6:30pm
 • Friday 7:30am - 6:30pm
 • Saturday 8:00am - 5:00pm
Habla Español | խոսում ենք հայերեն